document.write('');


团队.jpg

鉴人品看学历重能力论作为。

选人靠眼力,育人靠能力,用人靠魄力,管人靠心力,留人靠魅力。

用人之长,天下无不可用之人;用人之短,天下无可用之人; 

用人所长,容人所短;用人不疑,疑人也要用。var thisUrl = document.URL; var myStr = thisUrl.split( "/" ); var num = myStr.length; if(num < 5){ document.write (''); document.write (''); }